Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Specjalny zasiłek opiekuńczy ( 620,00 zł miesięcznie ):

przysługuje:

- osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:
a) orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
b) orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł

nie przysługuje:

- jeżeli osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r., specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli osoba wymagająca opieki: została umieszczona w rodzinie zastępczej ( wyjątek: rodzina zastępcza spokrewniona), w rodzinnym domu dziecka, placówce zapewniającej całodobową opiekę( w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

- na osobę wymagającą opieki: inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski na dany okres zasiłkowy:
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
UWAGA! Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca danego roku.
- wnioski złożone do dnia 31 sierpnia- wypłata świadczeń do dnia 30 listopada.
- wnioski złożone w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października – wypłata świadczeń do dnia 31 grudnia
- wnioski złożone w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku- wypłata świadczenia do ostatniego dnia lutego następnego roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 16:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2361
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-27 16:08