Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Treść strony

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:

  • wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

  • dzieciom:

- w wieku do 18. roku życia,

- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.         

Posiadaczem karty może stać się dziecko, wyłącznie w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest  co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta przyznawana jest na wniosek, który może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie

Składając wniosek o przyznanie Karty należy okazać w szczególności:

  1. w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka     w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  5. w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty,                 w szczególności:

1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość ;

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

  1. w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwoleń, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po otrzymaniu karty rodzina zyskuje prawo do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wszelkie informacje dotyczące  karty dużej rodziny dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Realizacją programu w Gminie Mińsk Mazowiecki zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Kontakt możliwy pod nr tel. 25 758 19 32 wew.520

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Kruszewska
    data wytworzenia: 2020-11-14
  • opublikował: Arkadiusz Nowak
    data publikacji: 2020-11-25 10:35
  • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-12 10:03

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Kruszewska
    data wytworzenia: 2021-08-10
  • opublikował: Arkadiusz Nowak
    data publikacji: 2021-08-12 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2690
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-12 10:03