Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO WYNOSI MIESIĘCZNIE:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

ZASIŁEK RODZINNY PRZYSŁUGUJE:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

ZASIŁEK RODZINNY PRZYSŁUGUJE DO UKOŃCZENIA PRZEZ DZIECKO:

- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, ( chyba, że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone, sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców)
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

KRYTERIUM DOCHODOWE: 

 • 674,00 zł lub
  • 764,00 zł - przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

,,złotówka za złotówkę”

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Od 2016 r. działa zasada “złotówka za złotówkę”, dzięki której świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Gdy rodzina przekroczy próg dochodowy, nie straci prawa do świadczeń rodzinnych. Świadczenia przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Świadczenia nie będą przysługiwały, jeżeli wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie będzie niższa niż 20,00 zł.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również uprawnione do dodatków z tytułu:
1) urodzenia dziecka ( 1000,00 zł jednorazowo) - przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Warunkiem przyznania ww. dodatku jest pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ( 400,00 zł miesięcznie) - przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieką przez okres 24 miesięcy kalendarzowych ( w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem). Warunkiem przyznania ww. dodatku jest pozostawanie w stosunku pracy przez okres minimum 6 miesięcy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

3) samotnego wychowywania dziecka - ( 193,00 zł miesięcznie) lub w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (273,00 zł miesięcznie) - przysługuje samotnie wychowującym dziecko: pannie, kawalerowi, osobie pozostającej w separacji ( orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu), osobie rozwiedzionej, wdowie, wdowcowi. Warunkiem przyznania ww. dodatku jest niewychowywanie co najmniej jednego dziecka wspólnie z drugim rodzicem.

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ( 95,00 zł miesięcznie) – przysługuje na trzecie i na następnie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia)- Warunkiem przyznania ww. dodatku jest legitymowanie się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 16. roku życia. W przypadku dziecka w wieku powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia wymagane jest orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

6) rozpoczęcia roku szkolnego ( 100,00 zł miesięcznie jednorazowo)- przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Ww. dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 113,00 zł miesięcznie- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, 69,00 zł miesięcznie- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Ww. dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski na dany okres zasiłkowy:
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

UWAGA! Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności.
UWAGA! Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Wnioski na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.

-wnioski złożone do 31 sierpnia- wypłata świadczeń do 30 listopada.

- wnioski złożone w okresie od 1 września do 31 października – wypłata świadczeń do 31 grudnia

- wnioski złożone w okresie od 1 listopada do 31 grudnia danego roku- wypłata świadczenia do ostatniego dnia lutego następnego roku

ZMIANY W SYTUACJI DOCHODOWEJ I  RODZINNEJ

W przypadku :

1) wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,

2) uzyskania dochodu (art. 3 pkt 24 ustawy) związanego z:

-zakończeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także - zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. - Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskaniem dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz

- uzyskaniem dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz. 1068)

 1. wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wystąpienia innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tych świadczeń na podstawie art. 5 ust. 3 - 3c ustawy (. w przypadku przyznania świadczeń rodzinnych po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do świadczeń rodzinnych weryfikuje się z uwzględnieniem art. 5 ust. 4c, który stanowi, iż przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą )

- wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne (art. 25 ust. 1 ustawy).

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:10
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 15:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6370
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-10 11:03