Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej*:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia
- do ukończenia przez nią 25 roku życia - w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej
- bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

* osoba uprawniona- oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych Ww. fakt potwierdza się zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne ( Komornika Sądowego). Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryterium dochodowe

Przyznanie prawa do nich jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900zł. ( powyższe kryterium obowiązuje od dnia 1 października 2020 roku ).

Przekroczenie kryterium dochodowego a prawo do świadczenia                                                 

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:
• gdy osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
• gdy osoba uprawniono zawarła związek małżeński

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                  

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej (lub jej przedstawiciela ustawowego np. matki, ojca, opiekuna prawnego dziecka).

W niosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na trwający już okres świadczeniowy ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do końca danego okresu świadczeniowego.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca danego roku.

- wnioski złożone do 31 sierpnia- wypłata świadczeń do 31 października.

- wnioski złożone w okresie od 1 września do 30 września – wypłata świadczeń do 30 listopada

- wnioski złożone w okresie od 1 października do 31 października - wypłata świadczenia do 31 grudnia

-  wnioski złożone w okresie od 1 listopada do 30 listopada - wypłata świadczenia do 31 stycznia

-  wnioski złożone w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia - wypłata świadczenia do ostatniego dnia lutego

Przyznane świadczenie przekazywane będzie bezpośrednio na numer rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę.

Zmiany numeru rachunku bankowego, na który wypłacane jest świadczenie wychowawcze, może dokonać jedynie wnioskodawca za okazaniem dokumentu tożsamości.

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego:                             

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie z funduszu alimentacyjnego, o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 16:07
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 16:08

Dokumenty do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 16:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 16:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2788
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-27 16:11