Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-12

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Marlena Rokicka. e-mail: swiadczenia@gops.minskmazowiecki.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 994 424. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim otrzymają niezbędną pomoc.

Bezpośrednio przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, w którym znajduje się siedziba ośrodka zlokalizowane są dwa miejsca do parkowania przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Korzystać z nich mogą wszystkie osoby niepełnosprawne.

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych. Dzięki temu dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku stanowiącego siedzibę ośrodka. W budynku nie ma windy. Dostęp na piętro odbywa się przy pomocy schodołaza.

Wewnątrz budynku, na ścianie przy schodach na wyższe kondygnacje zlokalizowany jest oznaczony przycisk. Przy jego użyciu niepełnosprawny ma możliwość wezwania pracownika sekretariatu. Pracownik ten udzieli niezbędnej pomocy, np.: wskaże miejsce i sposób załatwienia spraw w urzędzie, pomoże wjechać na schody przy użyciu schodołaza.

W budynku urzędu nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z ośrodkiem:

Telefon: +48 605 994 424

E-mail: swiadczenia@gops.minskmazowiecki.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że zgłoszenie chęci skorzystania z określonej metody komunikowania się w celu załatwienia spraw administracyjnych należących do właściwości ośrodka powinno nastąpić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Kruszewska
  data wytworzenia: 2020-11-12
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 11:22

Sprawozdanie GUS (Raport-zD) Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Metryka

 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2021-04-21 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3120
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-25 11:22