Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Świadczenie pielęgnacyjne ( 1830,00 zł miesięcznie ):

przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

a) orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
b) orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

nie przysługuje:
- jeżeli osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

- jeżeli osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim ( chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), została umieszczona w rodzinie zastępczej ( wyjątek: rodzina zastępcza spokrewniona), w rodzinnym domu dziecka, placówce zapewniającej całodobową opiekę ( w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

- na osobę wymagającą opieki: inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegającą na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od kwot świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne ( jeżeli nie ma możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym np. w zakładzie pracy męża).

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Prawo do ww. świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
UWAGA! Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności

Metryka

 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:58
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 15:59

Dokumenty do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:59
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 16:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2895
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-15 11:12