Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia

9 czerwca 2011 roku wprowadzona została do systemu pomocy społecznej nowa funkcja – asystent rodziny.

Asystentem rodziny może być z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,nauki

o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z ustawą w przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację
o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Głównym celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej samodzielne wychowywanie dzieci.
Głównymi zadaniami realizowanymi przez asystenta jest całościowe wspieranie rodzin zagrożonych różnymi dysfunkcjami, wychowujących małoletnie dzieci. Niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.
Kompleksowe wsparcie pełnoletnich wychowanków opuszczającym rodziny zastępcze spokrewnione.

Praca z rodziną jest prowadzona w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, pomocy prawnej , szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

Asystent sporządza plan wspólnie z rodziną objętą współpracą. Realizuje go rozpoczynając od zadań krótkoterminowych. Podejmuje czynności związane z realizacją zadań zawartych w planie, przy aktywnym udziale rodziny, w zakresie pomocy w poprawie sytuacji życiowej rodziny poprzez:

- rozwiązanie podstawowych problemów (socjalnych, psychologicznych, wychowawczych)

- pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- wspieranie rodziny w uzyskaniu zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji zawodowych,

- wspieraniu rodziny w dążeniu do pokonania problemów, budowanie i utrwalanie w niej wiary we własne siły.

Określa podstawowe problemy i potrzeby rodzin.

Wspiera rodziny w kontaktach i wizytach w jednostkach i instytucjach administracji rządowej i samorządowych.

Pomaga wypełniać i tworzyć odpowiednie dokumenty niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym.

Motywuje rodzinę do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów.

Organizuje wsparcie środowiskowe poprzez zaproszenie do współpracy reprezentantów wszystkich zainteresowanych służb i instytucji.

Prowadzi poradnictwo i edukację dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności poradnictwa dotyczącego ,możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe ,samorządowe i organizacje pozarządowe.

Do 31 grudnia 2016 roku, realizując zadania na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny wspierał rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej (art. 11, art. 15wymienionej ustawy ). Przepisy ustawy „Za życiem” poszerzają zakres odbiorców usług asystenta

o kobiety i rodziny, w których zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia takich trudności w związku ze specjalnymi potrzebami w zakresie opieki, pielęgnacji lub wychowania.

Odbiorcami działań asystenta rodziny od stycznia 2017 roku są:

1. kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny (art. 4 ust. 1, pkt 3, art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 2 ustawy „Za życiem”).

 1. rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie

  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 4 ust. 2 pkt 2-4, i 8 ust. 2 ustawy „Za życiem”), wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

3. rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej (standardowe zadania asystenta rodziny realizowane w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny),

 1. rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem

  o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym
  w przepisach

  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa
  w przepisach ustawy o systemie oświaty (Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Dz.U. z 2016 roku poz.1260 ).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Góral - Lasek
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-24 15:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2179
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-24 15:34