Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje: matce, ojcu ( tylko i wyłącznie w przypadku: skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka), opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej ( z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), osobie, która przysposobiła dziecko przez okres 52 tygodni od dnia urodzenia dziecka, przysposobienia dziecka bądź objęcia opieką dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ( lub odpowiednio przysposobienia lub objęcia opieką dzieci) ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ww. osobom jeżeli nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje osobom, o których mowa powyżej jeżeli:

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
3) osoba nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna
5) osobom przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego,

Ustalenie prawa do świadczenia: Prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało począwszy od dnia porodu, od dnia przysposobienia dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką , jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Powyższe świadczenie jest świadczeniem niezależna od dochodu członków rodziny.

Metryka

 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:30

Dokumenty do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 15:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2176
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-15 11:10