Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

GMINNY BON ŻŁOBKOWY

Ustalenie prawa do bonu oraz jego wypłata następują na wniosek rodzica.

Świadczenie w wysokości 400,00 zł miesięcznie przysługuje: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, na dziecko w wieku od ukończenia 6 m-ca do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata, niezależnie od sytuacji dochodowej jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1. rodzice zamieszkują na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki;

2. rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim, właściwym dla Gminy Mińsk Mazowiecki;

3. oboje rodzice są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową lub prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne; w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustania prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego świadczenie przysługuje do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustania prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego; rodzicom uczącym się w formie dziennej lub studiującym stacjonarnie, którzy spełniają wszystkie warunki.

4. rodzice nie korzystają z urlopu wychowawczego;

5. została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką poza Gminą Mińsk Mazowiecki z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, prowadzącym żłobek lub klubem dziecięcym;

6.bon nie przysługuje osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki i rozliczaniu podatku dochodowego we właściwym dla Gminy Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim;

2. kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, której oryginał wnioskodawca okazuje do wglądu w celu poświadczenia zgodności;

3. dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz niekorzystanie przez te osoby z urlopu wychowawczego.

4. ponadto w przypadku ubiegania się o świadczenie przez:

- opiekuna prawnego - orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

- opiekunów dziecka przysposobionego - odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego;

- rodzinę zastępczą– odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę,
o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub niedołączenia do wniosku wymaganych dokumentów, wzywa się osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia do poprawienia wniosku lub jego uzupełnienia o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukawska
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-24 15:12
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 15:13

Dokumenty do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukawska
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2021-08-11 15:27
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 15:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4424
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-30 13:42