Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ objął wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

 1. Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

- jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego

 1. opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. dyrektorowi domu pomocy społecznej- w określonych przypadkach.

Opieka naprzemienna:

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

 1. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli :

1)dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2)dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3)pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4)członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 1. Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy:

- osobiście- mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki składają wnioski w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 55 ( naprzeciwko Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki),

- on line- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS,

- listownie- za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14.

Trwający obecnie - od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy 2019/2021 został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.

Wnioski na dany okres:

Prawo do świadczenia wychowawczego na trwający już okres  ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy roczny okres świadczeniowy  trwający od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną –od dnia 1 lutego danego roku.

Terminy, w jakich będzie ustalane prawo i nastąpi wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego na każdy nowy okres:

- wnioski złożone do dnia 30 kwietnia danego roku- wypłata przysługującego świadczenia- do 30 czerwca tego roku.

- wnioski złożone od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku- wypłata przysługującego świadczenia- do 31 lipca tego roku.

- wnioski złożone od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku- wypłata przysługującego świadczenia- do 31 sierpnia tego roku.

- wnioski złożone od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku- wypłata przysługującego świadczenia- do 30 września tego roku.

- wnioski złożone od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku- wypłata przysługującego świadczenia- do 31 października tego roku.

 1. Termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze w przypadku urodzenia się dziecka.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, tj. do dnia 31 maja.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, tj. do dnia 31 maja.

 1. Przyznanie świadczenia i wypłata.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres e-mail z podanego poniżej adresu:

swiadczenia@gops.minskmazowiecki.pl

Jeśli jednak nie wskażą Państwo we wniosku adresu poczty elektronicznej, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w urzędzie. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Rodzina 500+”.

Przyznane świadczenie wychowawcze przekazywane będzie bezpośrednio na numer rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę.

Zmiany numeru rachunku bankowego, na który wypłacane jest świadczenie wychowawcze, może dokonać jedynie wnioskodawca za okazaniem dokumentu tożsamości.

 1. Świadczenie wychowawcze a śmierć wnioskodawcy.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

 1. Zamieszkiwanie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a prawo do świadczenia wychowawczego.

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie w Polsce przez okres, w jakim rodzina ma otrzymywać świadczenie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim może zweryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce. 

 1. Przebywanie członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a prawo do świadczenia wychowawczego.

Jeżeli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/ pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przekazuje wniosek wraz z dokumentami  do Wojewody Mazowieckiego celem jego rozpatrzenia lub jeżeli osoba ma już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego przez tutejszy Ośrodek- kieruje pismo do Wojewody Mazowieckiego w celu jego ustalenia, czy w danej sprawie mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 1. Zmiana miejsca zamieszkania.

  W przypadku gdy wnioskodawca poinformuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim o zmianie miejsca zamieszkania, organ przekazuje wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji.

  Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie wychowawcze bez konieczności wydawania kolejnej decyzji lub informacji.

 2. Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę RP, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie wychowawcze.

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie wychowawcze, o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia może skutkować koniecznością zwrotu przez osobę uprawnioną nienależnie pobranych świadczeń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 16:15
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 16:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zagórska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Arkadiusz Nowak
  data publikacji: 2020-11-27 16:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3336
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-15 11:02